راهنمای نگارش مقاله

 

 (عنوان مقاله حداکثر در 10 کلمه با قلم ب.نازنين pt. 16 پررنگ)

يک سطر فاصله (ب.نازنين pt. 18 پررنگ)

نویسنده اول 1 (نویسنده مسئول)، عنوان یا درجه علمی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل

آدرس پست الكترونيك (Times New Roman 10 pt. Italic)

نویسنده دوم، عنوان یا درجه علمی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل

آدرس پست الكترونيك (Times New Roman 10 pt. Italic)

 


 

 

----- 4 سطر فاصله (نازنين pt. 10 نازک) -----

 

cm 5/3

 

چكيده(ب.نازنين  pt.14 پررنگ)  

 

cm 5/3

 

در متن چكيده از ذكر مقدمات و كليات خودداري شود و مستقيماً به مسئلة مورد مطالعه و اهداف آن، اساس كار، و ميزان موفقيت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود. چكيده مقاله با قلم ب.نازنين اندازه pt. 11 با فاصله خطوط pt. 13 يا 8/0، فاصله 5/3 سانتيمتر از سمت راست و 5/3 سانتيمتر از سمت چپ كاغذ، با كناره­هاي رديف شده نوشته شود. طول چكيده در مقالة كامل كمتر از 100 كلمه و بيشتر از 200 كلمه نباشد. چكيده بايد به تنهايي كامل و فقط داراي يك پاراگراف باشد. از اشاره به مراجع در چكيده خودداري شود.

 

 

واژه‌هاي كليدي: حداقل5 و حداكثر 8 واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در يك خط باشند (قلم ب.نازنين pt. 11).

 

 


 

 

1- مقدمه (ب.نازنين pt. 14 پررنگ)

 

cm 5/2

 

cm 5/2

 

به منظور يكسان سازي مجموعه مقالات اين همایش و نيز براي آنكه امكان تركيب و انتقال فايل كامپيوتري آنها فراهم شود، لازم است كه همة مقالات با طرحي يكسان و كاملاً هماهنگ تهيه و تايپ شوند. اين راهنما به نويسندگان مقالات فارسي كمك مي‌كند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول همایش تهيه نمايند. توجه شود كه فرمت ظاهري اين راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل مورد قبول کنفرانس است.

براي تايپ مقاله به زبان فارسي، فقط از نرم افزار مايكروسافت ورد نسخة 2010 در محيط ويندوز با امكانات فارسي استفاده كنيد. متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با قلم (فونت) ب.نازنين و اندازة pt.12 تك فاصله (single space) تهيه شود. عنوان همة بخش‌ها با قلم ب.نازنين و اندازه pt. 14 پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با قلم نازنين و اندازه 12پررنگ تايپ شود. عنوان هر بخش يا زيربخش، با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و شماره‌گذاري شود. خط اول همة پاراگراف‌ها بايد داراي تورفتگي به اندازة cm 7/0 باشد.

 

2- نسخه‌هاي ارسالي به دبيرخانه همایش

ارسال اصل مقالات تنها از طریق سامانه ارسال مقالات همایش می­باشد. فايل مقاله بايد به گونه‌اي باشد كه در صورت نياز بتوان به راحتي و بدون كار اضافه‌اي آن را باز كرد، پرينت گرفت يا به چاپخانه تحويل داد. دبيرخانه، از بررسي مقالاتي كه مطابق اين دستورالعمل تهيه نشده باشند، معذور است و عواقب ارسال اينگونه مقالات بر عهده نويسنده است.

نويسندگان محترم توجه داشته باشند كه كليه مكاتبات مربوط به مقالات صرفا از طريق اعلام در سايت صورت مي­گيرد، بنابراين از ارسال مقالات از طريق پست و يا Email خودداري نمايند.

 

3- حداکثر طول مقاله

با توجه به محدوديت در چاپ مقالات، حداکثر طول هر مقالة كامل شامل شکل­ها و جدول­ها كه منطبق با اين دستورالعمل تهيه مي‌شود، نبايد از 20 صفحة A4بيشتر باشد.

 

4- واژه‌هاي خارجي در متن فارسي

براي واژه‌ها و نام‌هاي خارجي، حتي‌الامكان از معادل‌هاي فارسي مصطلح و مصوب استفاده نمائيد. در مورد نام‌هاي خارجي غامض يا معادل‌هاي غيرمصطلح فارسي، فقط در اولين ارجاع و بلافاصله پس از ذكر اين گونه واژه‌ها، معادل لاتين آن را به صورت زيرنويس[1] در پايين همان صفحه قيد نمائيد.

 

4-1- زيرنويس­ها

در صورت نياز به درج زيرنويس، همة‌ موارد فارسي و به صورت راست‌چين با قلم ب.نازنين و اندازة pt. 11 و زيرنويس­هاي لاتين به صورت چپ‌چين با قلم Times New Roman اندازة pt. 9 نوشته شوند.

 

7- جدول‌ها

هر جدول بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد، كه در سمت راست بالاي جدول با قلم نازنين پررنگ و اندازة pt. 10 تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. عنوان ستون­هاي جداول بايستي به صورت وسط چين (ب.نازنين pt. 9 پررنگ) و كليه متون در داخل جدول اگر فارسي باشند به صورت راست­چين (نازنين pt. 10 نازك) و اگر لاتين باشند به صورت چپ­چين (Times New Roman 8 pt.) بايد تايپ شوند. همة اعداد در جدول‌ها بايد به صورت فارسي و وسط چين تايپ شوند. ذكر واحد كميت‌ها در جدول الزامي است. هر جدول با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گيرد. و نيز اگر جدول­ها داراي مرجع مي­باشند بايستي شماره مرجع در داخل كروشه در انتهاي عنوان جدول ذكر شود. جدول 1 مطابق دستورالعمل فوق تهيه شده است. در اين جدول نوع و اندازه قلم مورد نياز براي تدوين مقالات فارسي به صورت خلاصه آمده است. (توجه شود كه خود جدول نيز بايد در موقعيت وسط­چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرد.)

 

 

جدول 1: خلاصه نوع و اندازه قلم­هاي مورد نياز براي تدوين مقالات فارسي

عنوان

قلم (فونت)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

ب. نازنين

16

پررنگ

نام و نام خانوادگي

ب. نازنين

12

پررنگ

آدرس کوتاه نويسندگان

ب. نازنين

10

ايتاليک

آدرس پست الکترونيکي نويسندگان

Times New Roman

10

ايتاليک

عنوان بخش­ها

ب. نازنين

13

پررنگ

عنوان زير بخش­ها

ب. نازنين

12

پررنگ

متن چکيده و واژه‌هاي کليدي

ب. نازنين

11

نازک

متن اصلي

ب. نازنين

12

نازک

زير نويس فارسي

ب. نازنين

11

نازک

زير نويس لاتين

Times New Roman

9

نازک

عنوان جداول، اشکال و نمودارها

ب. نازنين

10

پررنگ

عنوان ستون­هاي جداول

ب. نازنين

9

پررنگ

متون فارسي درون جداول

ب. نازنين

10

نازک

متون لاتين درون جداول

Times New Roman

8

نازک

مراجع فارسي

ب. نازنين

11

نازک

مراجع لاتين

Times New Roman

10

نازک

شماره صفحات

ب. نازنين

10

پررنگ

 

جدول 2 نيز مطابق دستورالعمل بالا تهيه شده است. قابل ذکر است که جداول بايستي در اولين مکان ممکن پس از اولين اشاره به آنها در متن قرار گيرند.

 

جدول 2: نمونه يک جدول

ميانگين تعداد گره قطع شده

ميانگين مدت زمان حل (ثانيه)

تعداد نمونه بهينه حل شده

اندازه مسئله

اصل  غلبه 1

حد پايين

روش 2

روش 1

00/1

29/94

00/0

15

20

5

05/1

52/87

00/0

14

20

10

07/1

64/87

01/0

12

19

15

20/2

60/90

11/0

9

19

20

51/2

03/91

39/1

10

14

25

32/2

19/92

20/32

8

10

30

36/3

34/93

30/613

8

10

35

 

8- شكل‌ها و نمودارها

هر شكل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه به صورت وسط­چين در زير آن با قلم ب.نازنين پررنگ و اندازة pt. 10 تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. نمودارها و شكل­ها مي­توانند به صورت رنگي و يا سياه و سفيد باشند ولي به گونه­اي كه در صورت چاپ سياه و سفيد رنگ­ها و جزييات آنها قابل تشخيص باشد. شكل‌ها در داخل متن و در جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. ذكر واحد كميت‌ها در شكل‌ها الزامي است. در متن مقاله بايد به همة شكل‌ها ارجاع شود. در تهية شكل‌ها توجه كنيد كه اندازة اعداد، واژه‌ها، كميت‌ها و راهنماي منحني‌ها (legend) به قدر كافي بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، كاملاً واضح و خوانا باشند. هر شكل را با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهيد. يك نمونه شكل در زير آمده است. (توجه شود كه خود شكل­ها و نمودارها نيز، همانند جدول­ها بايد در موقعيت وسط­چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرند.)

 

 

شكل1: نمونه داده شده

 

9- نتيجه­گيري

وجود بخش جمع‌بندي و نتيجه‌گيري پس از متن اصلي مقاله الزامي است.

 

تشكر و قدرداني

در صورت نياز، اين قسمت قبل از مراجع قرار مي‌گيرد.

 

مراجع

فهرست منابع و مآخذ به روش زير تدوين و در پايان مقاله اضافه شود:

الف) كتاب‌ها: نام‌خانوادگي، نام (سال انتشار)؛ عنوان كتاب، مترجم: جلد. محل نشر: ناشر.

ب) مقالات: نام‌خانوادگي، نام (سال انتشار)؛ «عنوان مقاله»، نام نشريه، دوره‌، شمارة نشريه، مكان نشر: صفحاتي كه مقاله به خود اختصاص داده است.

ج) منابع الكترونيكي: نام‌خانوادگي، نام (تاريخ مراجعه به سايت يا وب‌لاگ)؛ عنوان مقاله يا نوشته؛ آدرس دقيق اينترنتي يا دسترسي (CD، ...)

د) پايان‌نامه‌ها: نام‌خانوادگي، نام (سال تحصيلي كه رساله دفاع شده است)؛ عنوان كامل رساله‌، نام استاد راهنما و مشاوران، شهر محل استقرار دانشكده يا دانشگاه: نام دانشگاه، (منتشر نشده).

ه‍.)‍ ساير منابع: پيروي از الگوهاي متداول در مجلات علمي معتبر.

(هر مرجع بايستي حداقل يك­بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد.). به عنوان اين بخش نيز شماره‌اي تعلق نمي‌گيرد. مشخصات هر مرجع به صورت كامل و در قالب استاندارد (نمونه‌هاي زير) ذكر شود. مراجع فارسي را با قلم ب.نازنين نازك pt. 11 و مراجع انگليسي را با قلم Times New Roman pt. 10 نازك تايپ نماييد. اشاره به مراجع در داخل متن بايستي بصورت  ( نام مؤلف،سال و شماره صفحه) اشاره شود؛ سپس مراجع به ترتيب حروف الفبا و با شروع از مراجع زبان فارسی و سپس مراجع زبان انگليسی، مرتّب شده ودرانتهای مقاله آورده شوند.

 

شیوه ارجاع دهی:

 

ارجاع درون متنی:  نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، ص

ارجاع نهایی:

نام خانوادگی، نام (سال)، عنوان مقاله، عنوان مجله، دوره، شماره، صفحات

نام خانوادگی، نام (سال)، نام کتاب، شماره جلد، نوبت چاپ، شهری که کتاب انتشار یافته، نام انتشارات

 

]1 [آذر  عادل،  مؤمني منصور، (1380)، «آمار و کارُبرد آن در مديريت»، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران : انتشارات سمت.

[2] سپهری کیان، فاطمه(1386)، اصول مدیریت دانش، نشریه صنعت خودرو، شماره7، 30

 

 [1] Applegate, L.M., Austin, R.D., and McFarlan, W.F. (2003).Corporate Information Strategy & Management, International Edition, Sixth edition, McGraw- Hill.

 

[2] Clarke, S. (2001). Information Systems Strategic Management, Anintegrated approach, Routledge, Taylor & Francis Group, London & New York.

 

[3] Dohertya, N.F., Marplesa, C.G. and Suhaimib, A. (October 1999) Therelative success of alternative approaches to strategicinformation systems planning: an empirical analysis, Journal ofStrategic Information Systems 8 .(1999). pp. 263–283.

 [1] footnote

تمام حقوق محفوظ است

طراحی و پشتیبانی سایت: آراپندار

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و پشتیبانی سایت: آراپندار