فرمت ارایه مقاله به صورت سخنرانی

فرم ارائه‌‌دهنده مقاله (سخنران)

 

عنوان مقاله:  عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان

نام و نام خانوادگی نویسنده‌ اول، وابستگی سازمانی، مقطع و رشته‌ی تحصیلی

نام و نام خانوادگی نویسنده‌ دوم، وابستگی سازمانی، مقطع و رشته‌ی تحصیلی

نام و نام خانوادگی نویسنده‌ سوم، وابستگی سازمانی، مقطع و رشته‌ی تحصیلی

 

ارائه‌دهنده‌: نام و نام خانوادگی ارائه‌دهنده

 

سوابق و مشخصات علمی ارائه‌دهنده:

مقطع

رشته-گرایش

دانشگاه محل تحصیل

کارشناسی

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

دکتری

 

 

 

فعالیت آموزشی علمی فعلی (دانشگاه یا نهاد مشغول به تدریس یا فعالیت)

محل فعالیت

سمت

مدت فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محورهای پژوهشی و حوزه‌های تخصصی ارائه‌دهنده:

1-

2-

..

اهم فعالیت‌های پژوهشی (توجه کنید که درج تمامی مقالات یا کتب الزامی نیست، تنها به مهم‌ترین فعالیت‌ها یا آثار پژوهشی خود اشاره کنید)

1-

2-

3-

4-

 

 

تمام حقوق محفوظ است

طراحی و پشتیبانی سایت: آراپندار

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و پشتیبانی سایت: آراپندار